AAU logo

Engineering

BUILD - information om status på fusionsproces

Opdateret 2. januar 2020:

OVERBLIK - JANUAR 2020

INSTITUTLEDELSE

I december blev det meldt ud, at den fremtidige institutledelse på BUILD udover institutleder Lars Pico Geerdsen består af:

  • Per Kvols Heiselberg. Viceinstitutleder med ansvar for Forskning og innovation
  • Thomas Ruby Bentzen, viceinstitutleder med ansvar for uddannelse
  • Anne Kathrine Frandsen, viceinstitutleder med ansvar for myndighedsbetjening.
  • Pernille Bisgaard Dybdahl, sekretariatschef
  • Mikael Christensen, vice-sekretariatschef (indtil udgangen af februar

FÆLLES MØDER FOR SAMARBEJDS- OG ARBEJDSMILJØUDVALG

Pr. 1. januar 2020 holder SU på BYG, AMIU på BYG og SU på SBi fælles møder i en overgangsperiode. Det nye setup sikrer forhåbentlig en god dialog på tværs af landet, og at alle medarbejdere føler sig repræsenteret på møderne.  Derudover letter det arbejdet med pilotprojektet, hvor fælles møder vil hjælpe projektet på vej.

På et tidspunkt vil institutleder beslutte sig for en fremtidig organisering – her tænkes både på, om der skal være særskilt SU/AMIU og på antallet af medlemmer.  Der rokkes ikke ved, at udvalgene skal fungere på tværs af Aalborg og København.

FORSKNINGSAFDELINGER BLIVER TIL SEKTIONER

I forbindelse med fusionen vil brugen af ordet forskningsafdelinger udgå. I stedet vil vi konsekvent bruge sektioner, som også er tilfældet på Aalborg Universitet i øvrigt. Derfor vil forskningsorganiseringen på BUILD være i sektioner og forskningsgrupper. Som en konsekvens heraf vil forskningscheferne fremover blive sektionsledere – i øvrigt også i tråd med det øvrige Aalborg Universitet. Som tidligere varslet vil der ikke være ændringer til den nuværende organisering pr. 1. januar 2020, hvorfor alle nuværende forskningschefer og sektionsledere fortsætter i BUILD.

RECEPTIONER

Der afholdes receptioner for det nye institut og for at byde den nye institutleder velkommen. Medarbejdere skal også registreres, hvis de deltager i en eller begge receptioner. Det kan ske her: https://bit.ly/2qeGxCS

HJEMMESIDE

Den danske instituthjemmeside er lanceret 2. januar. Hurtigst muligt herefter skal vi, af hensyn til internationale studerende og samarbejder, have udarbejdet en engelsksproget hjemmeside. Kommentarer til hjemmesiden kan stiles til webmaster Simon Lei Fredslund.

E-MAIL

I løbet af januar vil alle medarbejdere og funktionspostkasser blive overflyttet til det nye domæne build.aau.dk. I vil modtage varsel herom, ligesom ITS vil kontakte jer, hvis flere af jer har samme mail-initialer. Mails fra eksterne vil tilgå jeres nye mail-adresser.

 

Opdateret 6. november 2019:

Overblik – beslutninger og udeståender

Siden sommerferien har de seks arbejdsgrupper udarbejdet indstillinger til, hvordan instituttet skal arbejde med de respektive områder fremadrettet. Et større overblik kan ses i notatet "Sammenfatning af indstillinger" (boksen til højre).

Instituttets navn

Det fusionerede institut får navnet Institut for Byggeri, By og Miljø. Den engelske titel er Department of the Built Environment. Instituttets akronym bliver Build, som mange også vil anvende i den daglige omtale af instituttet.

De to nuværende institutnavne nedlægges. Statens Byggeforskningsinstitut og Institut for Byggeri og Anlæg vil ikke blive brugt i officiel kommunikation. Vi vil dog fastholde SBi-brandet. Det vil især være i brugen af SBi-anvisninger dette vil kunne ses. En mere præcis udmelding herom kommer på et senere tidspunkt og muligvis først efter tiltrædelse af den nye institutledelse.

Uændret organisering

Når I møder ind 1. januar 2020, vil alle medarbejdere have samme organisatoriske ophæng som i dag.

Myndighedsbetjeningens plads i organisationen

Organiseringen omkring myndighedsbetjening vil have karakter af en fleksibel organisation, hvor medarbejdere købes ind til at løse opgaver relateret til myndighedsbetjeningen. 

Den kommende tid

Medarbejderne tager på institutseminar den 17. og 18. december. Lars Pico Geerdsen og Mogens Rysholt Poulsen deltager i dele af programmet.

Derudover vil der i januar blive afholdt en reception i København og Aalborg, hvor vi officielt åbner det nye institut og byder velkommen til den nye institutleder. Kolleger og samarbejdspartnere bliver inviteret til receptionerne.

Der er fortsat en række beslutninger, der skal træffes i indeværende år eller af den nye institutledelse. Læs mere herom i notatet "Sammenfatning af indstillinger" (boksen til højre).

 

Opdateret 9. oktober 2019:

Ny institutleder
 

Der er ansat ny institutleder til det kommende institut. Lars Pico Geerdsen tiltræder 1. januar. Se mere her:

https://www.inside.aau.dk/nyheder/vis-alle-nyheder/ny-institutleder-for-fusioneret-byggeinstitut.cid422858

Information om fusionsprocessen

Den 1. januar 2020 gennemføres fusionen mellem Statens Byggeforskningsinstitut og Institut for Byggeri og Anlæg.

I marts 2019 indledtes forandringsprojektet vedr. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Institut for Byggeri og Anlæg (BYG). Formålet var at udnytte potentialerne i et tættere samarbejde mellem de to institutter og blive blandt de bedste i verden på bygge-, anlægs- og boligområdet. De to institutters kombination af fagligheder er helt unik i Danmark. Og når man tilføjer AAU’s PBL-model står vi meget stærkt på uddannelsesområdet.

Tre nedsatte arbejdsgrupper har udarbejdet analyser til at kvalificere beslutningen om, hvilken løsning der bedst fremmer et tættere samarbejde.

Dekanen igangsatte processen på baggrund af, at begge institutter er økonomisk trængt, og der er skærpet konkurrence fra andre videregående uddannelsesinstitutioner på bygge-, anlægs- og boligområdet. SBi og BYG skal arbejde tættere sammen for at blive bedre rustet til at imødegå de kommende års udfordringer.

I starten af juni 2019 besluttede projektets styregruppe, at en fusion af SBi og BYG vil være den bedste løsning for begge institutter. Det vil også være den bedste løsning for AAU.

Styregruppen mener, at et samlet institut vil give de bedste organisatoriske og økonomiske rammer for at udnytte potentialerne i et tættere samarbejde mellem SBi og BYG. Dette gælder i særdeleshed, når det handler om at styrke og videreudvikle AAU’s uddannelser på bygge-, anlægs- og boligområdet. Det gælder bachelor- og kandidatuddannelser, men også efter- og videreuddannelsestilbud. Også når det handler om nye forskningsmæssige satsninger, f.eks. inden for bæredygtighed og digitalisering, er der fordele ved at have et samlet institut. Og endelig når det handler om den forskningsbaserede myndighedsbetjening, som vi ønsker at fortsætte og videreudvikle.

Der vil naturligvis være udfordringer forbundet med fusionen, og dem er vi meget opmærksomme på. Fusionen vil kræve grundige forberedelser i de kommende måneder og i det hele taget en meget stor indsats i de kommende år.

Medarbejderne orienteres løbende om processen på denne side, til dialogmøder og pr. mail.

Kontakt

PROJEKTLEDER

Bo Bukh Linneberg
Telefon 6196 7137
bbl@adm.aau.dk

Pressehenvendelser kan også stiles til projektlederen